Potrebujete niečo opraviť, postaviť alebo upraviť? Pomôžeme vám nájsť kvalifikovaných odborníkov na rôzne služby

Podmienky používania

Všeobecné ustanovenia

Ak používate stránky prevádzkovateľa v mene organizácie, súhlasíte s týmito podmienkami a zaručujete sa, že máte právomoc zaviazať túto organizáciu k týmto podmienkam.

Obsah na webových stránkach prevádzkovateľa majú len informačný charakter a nie sú právne nárokovateľné.

Ochrana osobných údajov

1. Prístup k webovým stránkam flavio.sk a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.

2. Obsah webových stránok flavio.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ alebo spoločnosť, ktorá využíva služby prevádzkovateľa (ďalej spoločne len „obsah“).

3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.

4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok flavio.sk nezodpovedá nikto. Informácie majú len informačný charakter a nie sú právne nárokovateľné.

5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok flavio.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.

6. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach flavio.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Viac informácii o spracúvaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies

1. Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok flavio.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok flavio.sk. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

  • meno a priezvisko
  • emailový kontakt
  • telefonický kontakt
  • adresa bydliska používateľa.

Používateľ pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

  • spracovaním získaných osobných údajov,
  • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

2. Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie používateľa k odberu newsletteru tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu dvoch rokov od jej skončenia.

3. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

4. Účelom spracovania osobných údajov používateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru a umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a 3. osobami, ktorým môžu byť osobné údaje používateľa poskytnuté.

5. Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

6. Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.

7. Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

8. Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,

b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,

e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

9. Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

10. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

11. Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok flavio.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.

V prípade udelenia súhlasu môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:

a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,

b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webovým stránkam flavio.sk.

Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

Viac info o cookies nájdete na tomto odkaze.

Zabezpečenie účtu

Ste zodpovední za zabezpečenie hesla, ktoré používate na prístup k stránke prevádzkovateľa a súhlasíte s tým, že svoje heslo nezverejníte žiadnej tretej strane. Ste zodpovední za každú aktivitu vykonanú na vašom účte, bez ohľadu na to, či ste túto činnosť autorizovali. V prípade, že máte podozrenie o neoprávnenom využívaní vášho účtu, mali by ste nás okamžite kontaktovať na info@flavio.sk

Vaše všeobecné povinnosti

Súbory a iný obsah na stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom môže byť chránené právami duševného vlastníctva iných. Nekopírujte, nenahrávate, nesťahujte ani nezdieľajte súbory alebo iný obsah, pokiaľ nemáte právo tak urobiť. Vy, nie prevádzkovateľ budete plne zodpovedný za to, čo kopírujete, nahrávate, sťahujete alebo inak používate počas využívania webovej stránky prevádzkovateľa.

Je prísne zakázané nahrať spyware alebo iný škodlivý softvér na webové stránky prevádzkovateľa.

Vy a nie prevádzkovateľ je zodpovedný za udržiavanie a ochranu vášho účtu.

Ak sa vaše kontaktné informácie alebo iné informácie súvisiace s vaším účtom zmenia, musíte nás okamžite oboznámiť, aby vaše údaje zostali stále aktuálne.

Obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť za akékoľvek škody na vašom počítačovom systéme, strate dát alebo iné škody, ktoré vyplývajú z vášho prístupu k webovým stránkam prevádzkovateľa alebo ich využívania.

Zakázané činnosti

Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať nasledujúce činnosti:

Sondovanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo siete;

Porušenie alebo iné obchádzanie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení;

Prístup, manipulácia alebo používanie nezverejnených oblastí služby (admin rozhranie);

Zasahovať alebo narúšať akéhokoľvek používateľa alebo sieť, napríklad odoslaním vírusu, preťažovaním, spamovaním alebo bombardovaním e-mailami akúkoľvek časť na webových stránkach prevádzkovateľa;

Odosielať akékoľvek propagácie, reklamy alebo spam;

Odosielať zmenené, klamlivé alebo falošné informácie vrátane „spoofingu“ alebo „phishingu“;

Zosobnenie alebo skreslenie vašej príslušnosti k akejkoľvek osobe alebo subjektu;

Publikovať alebo zdielať materiály, ktoré sú protiprávne;

Porušovať zákon akýmkoľvek spôsobom, narúšať súkromie iných alebo hanobiť ostatných.

Ochrana autorských práv

Ak ste vlastníkom autorských práv, a máte podozrenie na porušenia autorských práv, ktoré sa odohrávajú na stránkach prevádzkovateľa, kontaktujte nás e-mailom na info@flavio.sk